Privatumo politika

UAB „Geltonas namelis“

TVIRTINU

Direktorė R. Varekoienė

2020-01-01

 

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB „Geltonas namelis“ (toliau – „Bendrovė“) gerbia visų savo klientų (paslaugų pirkėjų), įskaitant Bendrovės svetainių  geltonasnamelis.lt(toliau – „Svetainės“) lankytojų (toliau – „Klientai“), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teises.

1.2. Ši Privatumo politika (toliau – „Politika“) reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus, bei tvarką šioje Politikoje, bei Prekių pirkimo – pardavimo Bendrovės parduotuvėje internete taisyklėse (toliau – „Taisyklės“) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

1.3. Politikoje pateikiama svarbi informacija, kokius Klientų duomenis Bendrovė renka ir tvarko, kam juos naudoja, kiek laiko saugo ir kt., todėl raginame Klientus atidžiai ją perskaityti. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, Bendrovė, deja, negalės suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų (toliau – „Paslaugos“).

1.4. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Politika, kai registruodamiesi Svetainėje/klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi „varnelę“. Su šia Politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

1.5. Bendrovė gerbia Klientų privatumą, todėl mums Jūsų asmens duomenų saugumas yra Prioritetas. Bendrovė imasi atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir Bendrovės vidaus politikų reikalavimus.

1.6. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2. Kokios sąvokos naudojamos?

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6.  Duomenų valdytojas – UAB „Geltonas namelis“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta uždara akcinė bendrovė, kodas 304233115, registruota buveinė V. Kudirkos g. 54A,  Biržai, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2.8.  Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir sutikdami su  Taisyklėmis, ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu:

 1. Anketinius duomenis: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono Nr.;
 2. Duomenis, susijusius su paslaugų teikimu/pirkimu ir paslaugų administravimu: duomenys sudarant ir vykdant pirkimo – pardavimo sutartis, suteikiant nuolaidas, vykdant pirkimo operacijas,  pvz., pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai, parašai, pirkimo bei pristatymo paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija ir pan.;
 3. Duomenis apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;
 4. Duomenis apie sutikimą ir nesutikimą dėl duomenų profiliavimo, teikiant asmeninius pasiūlymus;
 5. Bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas.

3.2. Labai svarbu yra tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti Paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsiant mus apie tai informuoti, pakeisdami atitinkamus duomenis registracijos formoje interneto Svetainėje arba mobiliojoje aplikacijoje. Bendrovė neturi galimybių patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei, todėl priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis.

3.3. Punkte 3.1 nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 5 (penkis) metus nuo šio laikotarpio pabaigos.

3.4. Bendrovė taip pat renka ir toliau tvarko:

        3.4.1. Jūsų paskyros administravimo duomenis: asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

3.5. Punkte 3.4.1 nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi visą laikotarpį, kol Jūs esate Svetainės paskyros vartotoju. Šie duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia dėl pareikštų reikalavimų ir jei tam yra teisinių pagrindų.

4. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

4.1. Bendrovė tvarko 3.1 ir 3.4 punktuose nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:

 • Klientų atpažinimui ir bendravimui su Jumis, atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Paslaugas, jų pirkimo sąlygas ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.;
 • Klientų identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, bei kitiems  Klientų paskyros priežiūros ir administravimo tikslams;
 • Klientų paslaugų pirkimo operacijų tvarkymui, paslaugų (užsakymo) apdorojimui ir administravimui; su paslaugų užsakymu susijusių apskaitos dokumentų tvarkymui, ir susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo;
 • Tiesioginei  rinkodarai ir duomenų profiliavimui, teikiant asmeninius pasiūlymus (tik turint duomenų subjektų sutikimus)

5. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

5.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu: info@geltonasnamelis.lt) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: a. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, b. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, c. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, d. kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (Jūs taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui), nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?

7.1. Tik turėdami Jūsų sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei šios Politikos nuostatomis, mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius (SMS žinutes, pranešimus per Viber, Whats app, Messenger, Facebook ar Instagram) el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.

7.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros bei duomenų profiliavimo, teikiant asmeninius pasiūlymus, tikslais:

 • Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,  telefono numeris, miestas;
 • Prašymas pažymėti pageidaujamas komunikavimo priemones, paklausimas dėl labiausiai dominančių prekių;
 • Kliento /duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais, kliento /duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų profiliavimo, teikiant asmeninius pasiūlymus;
 • Parašas.

7.3. Administruodami Paslaugų teikimą ir siekdami šioje Politikoje nustatytų tikslų, mes galime naudoti asmens duomenų (įskaitant Jūsų pirkimo duomenis) analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant Jūsų duomenų profiliavimą.

Jeigu pildydami paskyros anketą Jūs pasirinkote gauti asmeninius pasiūlymus bei pateikėte sutikimą duomenų profiliavimui šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūsų anketinius duomenis, bet papildomai analizuosime ir naudosime Jūsų pirkimo duomenų istoriją, kad galėtume Jums siųsti asmeninius pasiūlymus, aktualius būtent Jums.

7.4. Jūsų asmens duomenys asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo dėl duomenų profiliavimo, teikiant jums asmeninius pasiūlymus. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar kt. Jums sutikus, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus, mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus privalumus.

7.5. Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti, parašydami mums laišką el. paštu info@ramsiga.lt.  Tokiu atveju Jūs toliau galėsite naudotis Paslaugomis, tačiau mes nebegalėsime teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų ir informacijos.

7.6. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

8. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

8.2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės (duomenų valdytojo) leidimo.

8.6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

9. Kokius slapukus ir kaip naudojame?

9.1. Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip Paslaugų naudotoją, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą.

9.2. Bendrovės svetainėje taip pat naudojami trečiosios šalies slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad galėtume Jums parodyti būtent Jums skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant mūsų interneto svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, mūsų pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę.

Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą – galite rasti čia https://www.aboutcookies.org/

Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje –

https://www.facebook.com/policies/ads#
https://policies.google.com/technologies/ads
https://policies.google.com/privacy?hl=en

10. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?

10.1. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

 • elektroniniu paštu: info@geltonasnamelis.lt;
 • skambindami mums telefonu +370 66428027;
 • pašto korespondencijos adresas – Plento g. 2, Biržai, LT-41128, Lietuvos Respublika.

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

 • UAB ,,Geltonas namelis“;
 • Juridinio asmens kodas 304233115;
 • Buveinės adresas: V. Kudirkos g. 54 Biržai,LT-41133, Lietuvos Respublika.

Duomenų valdytojas – UAB „Geltonas namelis“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 304233115, registruota buveinė V. Kudirkos g. 54A, Biržai., Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

11. Kiek galioja Politika ir kaip ji keičiama?

11.1. Šią Politiką tvirtina, papildo, keičia, nustato jos galiojimo terminą arba kitas nuostatas dėl jos įgyvendinimo nustato Bendrovės direktorius. Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo Bendrovės direktoriaus parašu dienos.

11.2. Jei Politika bus pakeista, papildyta ar atnaujinta, jos atnaujinta versija nedelsiant bus paskelbta Svetainėse.